KURS ORTOPEDII „Dysplazja stawów biodrowych psów- procedury chirurgiczne”

09-10.12.2023

KURS ORTOPEDII Metody leczenia chirurgicznego schorzeń stawu kolanowego psów

14-15.10.2023

Kurs osteosyntezy kości długich

03-04.06.2023

Regulamin zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniach PROVET

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (konferencji, warsztatach) jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie www.provet.org.pl oraz terminowe dokonanie opłat.

2. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego  zgłoszenia (formularz ze strony www.provet.org.pl

3. Biuro PROVET przesyła w ciągu najdalej 5 dni  potwierdzenie uczestnictwa , szczegóły organizacji (lokalizacja, szczegółowy program), oraz dane niezbędne dla dokonania opłat.

4.Informacja zawiera  termin dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 30 dni przed terminem szkolenia wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w okresie do 14 dni przed terminem szkolenia-organizatorzy zwracają  kwotę pomniejszoną o 20% kosztów. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni -zwrot opłat nie jest przewidywany. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika  zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.

6. Informacja o rezygnacji  wraz z numer rachunku do zwrotu kwoty musi być  zgłoszona w formie pisemnej do Biura PROVET  decyduje data wpływu – PROVET, ul. Hermana Wróbla 10a, Siemianowice Śląskie,  mail provet.szkolenia@gmail.com. Zwroty  następują do 30dni od dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku ewentualnych pytań organizacyjnych  mail:provet.szkolenia@gmail.com, tel. 660 755 538, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET, przy ulicy Hermana Wróbla 10a, kod 41-100 Siemianowice Śląskie („Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: provet.szkolenia@gmail.com –  PROVET.
Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET jest jedynym organem zarządzającym jak i przechowującym dane osobowe lub firmowe.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania faktury, lub przyjęcia zgłoszenia na uczestnictwo w konferencji w której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym marketing towarów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia na konferencję/warsztaty.